Gdańsk inicjuje unikalne konsultacje społeczne, oferując 20 mld zł na realizację celów strategicznych

W Gdańsku zainaugurowano konsultacje społeczne dotyczące Programów Rozwoju 2030. Ten kluczowy dokument zakłada wprowadzenie czterech celów strategicznych, które mają na celu poprawę standardu życia mieszkańców miasta. Wartość przewidzianych do zrealizowania planów przekracza 20 mld złotych.

Władze miasta Gdańska dały początek konsultacjom nad wprowadzeniem Programów Rozwoju 2023, które są częścią Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus. Proces ten będzie trwał 35 dni i potrwa do 19 listopada. W tym okresie mieszkańcy oraz inni zainteresowani będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i sugestii odnośnie projektowanego dokumentu.

Planuje się dwa otwarte spotkania w Kunszcie Wodnym (21 października oraz 6 listopada) w celu ułatwienia mieszkańcom zgłaszania opinii. Należy podkreślić, że prawo udziału w tych konsultacjach mają wszyscy mieszkańcy Gdańska oraz interesariusze społeczno-gospodarczy.

Dokument „Programy Rozwoju 2030”, przyjęty 29 września 2022 r. (uchwałą nr LIV/1363/22 Rady Miasta Gdańska), zawiera cztery szczegółowe programy, które wytyczają kierunek działań na najbliższe lata. Cztery strategiczne cele to:

Zielone miasto, które ma na celu odpowiedzialny i zrównoważony rozwój miasta z szacunkiem dla środowiska naturalnego, co w konsekwencji zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom w wymiarze środowiskowym.

Wspólne miasto, którego priorytetem jest zapewnienie możliwości nauki i aktywności dla wszystkich mieszkańców, wsparcie społeczne oraz przeciwdziałanie depopulacji.

Dostępne miasto, skoncentrowane na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa obywateli, poprawie jakości ich życia w sferach transportu, mobilności oraz energetyki i cyfryzacji.

Na koniec Innowacyjne miasto, które zakłada budowanie atrakcyjnej i innowacyjnej gospodarki poprzez efektywny rynek pracy, dostępność przestrzeni publicznych, bogatą ofertę kulturalną, ochronę dziedzictwa oraz promocję zrównoważonej turystyki i różnorodnej oferty czasu wolnego.