Jak interpretować rozbieżności w podanych cenach?

Przetargi pomorskie – co powinna zawierać Specyfikacja Warunków Zamówienia w kontekście ceny?

Artykuły 134 ust. 1 pkt 1 oraz 281 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp informują, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia należy zamieści co najmniej informację o sposobie obliczania ceny. Mimo wdrożenia tego obowiązku, prawodawstwo nie reguluje jak ma wyglądać metodologia obliczania takiej ceny. To z kolei bardzo często prowadzi do nieporozumień, rozbieżności i w konsekwencji także sporów. Niezależnie czy mówimy tu o rozliczeniu kosztorysowym czy ryczałtowym, kwestia błędnego obliczenia ceny zdarza się w większości postępowań z sekcji przetargi publiczne Gdańsk. Problem jest mało istotny, jeśli właściwie sformułowano warunki w SWZ. W tej sytuacji łatwo określić, czy oferta podlega odrzuceniu, czy zamawiający może dokonać korekty wyliczeń we własnym zakresie. Niestety w wielu postępowaniach nadal kwestie obliczania ceny opisywane są wyrywkowo i niekompletnie. W szczególności problem pojawia się przy konieczności podania ceny w sposób liczbowy i opisowy.

Przetargi obsługa prawna – jak sformułować zapisy SWZ?

Jak uniknąć niejasności w kwestii podawania ceny ofertowej? Należy dokładnie przygotowywać przetargi. Obsługa prawna wyspecjalizowana w zamówieniach publicznych podpowiada, że chcąc zastosować dwojaki rodzaj podawania kwot, warto zapisać na przykład takie postanowienie: „Sposób obliczenia ceny oferty – cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi i słownie zamawiający dokona stosownej korekty ceny i przyjmie cenę podaną cyframi”. Powyższa notacja jednoznacznie wskazuje, która wartość jest kluczową przy ocenie ofert na postępowania z sekcji przetargi pomorskie.

Przetargi publiczne Gdańsk – czy zawsze można zastosować podobną formułę?

Wskazane zapisy nie w każdym przypadku będą właściwe. Gdy mamy do rozważenia przedmiot zamówienia składający się z szeregu zadań cząstkowych (oddzielnie wycenianych) należy zastosować zapisy artykułu 223 ust. 2 ustawy Pzp. Regulacja ta stanowi, że w przypadku rozbieżności kwot należy dokonać korekty oferty w zakresie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek, które polegają na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, a jednocześnie nie powodują istotnych zmian w treści oferty. W tym wypadku zamawiający rozpoczyna proces analizy propozycji ofertowej poprzez badanie cen cząstkowych. To one są podstawą do określenia ostatecznej wartości zadania z sekcji przetargi publiczne Gdańsk i mają pierwszeństwo nad kwotą wpisaną słownie w formularzu dla postępowania z sekcji przetargi pomorskie.

Przetargi obsługa prawna – aby uniknąć problemów czytaj SWZ i zadawaj pytania!

Z punktu widzenia wykonawcy najlepszą metodą na unikanie negatywnych konsekwencji podawania rozbieżnych wartości w formularzu oferty jest skrupulatność w weryfikowaniu dokumentu. Sprawdzenie cennika nie zajmuje dużo czasu, a pozwala mieć pewność, że nasza propozycja zostanie oceniona pozytywnie. Jeśli jednak dojdzie do popełnienia omyłki, dobrze mieć świadomość dalszego postępowania. Wnikliwa weryfikacja sposobu obliczania ceny zapisana w Specyfikacji Warunków Zamówienia pozwala kontrolować działania zamawiających, które nadal, mimo elektronizacji zamówień publicznych z sekcji przetargi pomorskie, bywają stronnicze i nieprawidłowe. Czytanie SWZ jest więc ochroną interesów wykonawcy. W tym miejscu powstaje też pytanie, gdzie znaleźć odpowiednie zamówienie i jak zapoznać się z dokumentacją przetargu?

Przetargi publiczne Gdańsk – rozwiązaniem może być baza przetargowa

Dokumentacja przetargowa składa się z co najmniej kilku dokumentów. To nie tylko ogłoszenie o zamówieniu, ale potencjalnie także:

 • Specyfikacja Warunków Zamówienia.

 • Dokumentacja techniczna.

 • Mapy i szkice sytuacyjne.

 • Formularz ofertowy.

 • JEDZ.

 • Inne załączniki.

Zapoznanie się z nimi jest kluczowe dla poprawnej wyceny zlecenia z sekcji przetargi pomorskie. Aby je znaleźć należy odwiedzić stronę internetową na jakiej prowadzone jest postępowanie. Może nią być platforma zakupowa, BIP zamawiającego lub na przykład witryna przedsiębiorstwa. Skuteczniejszą i szybszą alternatywą jest baza przetargowa https://www.oferent.com.pl. Korzystanie z jej dóbr daje dostęp do:

 • Codziennie aktualizowanego wykazu zamówień publicznych.

 • Zleceń firm.

 • Wyników przetargów.

 • Wygodnych filtrów.

 • Dokumentacji.

 • Darmowego okresu próbnego.