Niepokojące dźwięki i dym z Poru Czystej Energii – to tylko bezpieczne procedury rozruchu

Rozpoczęte 18 grudnia, operacje dmuchania parowego w budowanej instalacji Portu Czystej Energii, przewidziane są na okres od dwóch do trzech tygodni. Znaki towarzyszące temu procesowi, jak rdzawy dym wydobywający się z instalacji, świszczące odgłosy czy huk, są częścią planowanej procedury i nie stanowią zagrożenia. Dla pełnego uruchomienia instalacji, niezbędna jest wykonanie takiego dmuchania parowego.

Proces dmuchania parowego jest kolejnym krokiem prac, po wykonaniu suszenia wymurówki i alkalicznego gotowania kotła, które przeprowadzono w listopadzie. W celu prawidłowego funkcjonowania całego systemu, konieczne jest przedmuchanie parą rurociągu prowadzącego do turbiny. Całość tej operacji ma trwać 2-3 tygodnie, a przedmuchy będą realizowane od dwóch do czterech razy dziennie i każdy z nich potrwa dwie minuty. Proces ten jest kluczowy dla zapewnienia późniejszej bezawaryjnej pracy turbiny.

Dmuchanie parowe wykorzystuje parę wodną produkowaną przez podgrzewany palnikami kocioł. Palniki są zasilane lekkim olejem opałowym. W trakcie realizacji przedmuchów, z tłumika wydobywa się para wodna pod wysokim ciśnieniem – wyjaśnia Michał Bocianowski, dyrektor ITPOC, Paprec Group. Proces ten jest kończony testem w obecności reprezentantów producenta turbiny i dopiero po ich akceptacji, para jest wprowadzana do turbiny.

W wyniku procesów odbywających się w instalacji, za pomocą wysokosprawnej kogeneracji, będzie produkowana energia elektryczna i ciepło. Roczne wyprodukowanie ciepła (509 000 GJ) umożliwi ogrzewanie około 19 tys. gospodarstw domowych zimą, a latem podgrzewanie wody dla około 70 tys. gospodarstw domowych. Wyprodukowana energia elektryczna (109 000 MWh) pokryje roczne zapotrzebowanie około 54 tys. gospodarstw domowych. Jest to znaczący krok w dążeniu do zróżnicowania mixu energetycznego, neutralności klimatycznej regionu i uniezależnienia od paliw kopalnych.

Port Czystej Energii przyczyni się do zamknięcia obiegu gospodarki odpadami w blisko 40 pomorskich gminach. Włosko-francuskie konsorcjum firm Webuild, Termomeccanica Ecologia i TIRU Paprec Energies jest prywatnym partnerem odpowiedzialnym za budowę i 25-letnią eksploatację obiektu. Publicznym partnerem jest spółka Port Czystej Energii. Koszt realizacji projektu po waloryzacji inflacyjnej wynosi 661 mln zł netto, z czego prawie 271 mln zł pochodzi z bezzwrotnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budowa instalacji rozpoczęła się w 2020 r., a na I kwartał 2024 r. zaplanowano prace testowe i oddanie instalacji do eksploatacji.